Hoşgeldiniz
Türk Toplumu
Haberler
Okul, üniversite, meslek
Uyum
Faydalı internet adresleri
Bize ulaşım / Impressum

Görevlerimiz

 Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu'nun (TGMN) kuruluşu

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN), Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg’de yerleşik ve Türk üyeleri olan kamuya yararlı 26 derneğin birleşimiyle 2007 yılında kamuya yararlı bir dernek olarak kurulmuş ve Nürnberg dernekler siciline kaydedilmiştir. Bir çatı kuruluşu olarak TGMN, üye derneklerinin etkinliklerini koordine eder ve destekler; ve de müşterek çıkarlarını kamu kuruluşları ve toplum nezdinde temsil eder.

TGMN’nin kuruluşunun başlıca amaçlarından birisi, Türk çocukların ve gençlerin okul ve meslek eğitimi, sosyal hizmet, Spor ve kültürel etkinlikler alanlarında Türk derneklerinin yörelerinde sergiledikleri çok çeşitli kamuya yararlı faaliyetlerin kamu tarafından algılanması ve takdir edilmesidir. TGMN, tüm Metropol Bölgesine yayılmış olan bu faaliyetleri koordine edip desteklemeyi ve kamu tarafından algılanması ve takdir görmesi için çalışacaktır.

Bunun yanı sıra, bölgesinde yerleşik Türk veya Türk kökenli toplumun siyasete katılımı ve toplum sorunlarıyla aktif ilgilenmesi üye derneklerinin olduğu gibi TGMN’nin de çok önemsediği bir husustur. Bu amaçla uygulanan program ve önlemlerin koordine edilmesi ve desteklenmesi için, geçen yıllarda diğer federal eyaletlerin neredeyse tümünde o eyaletlerdeki Türk derneklerinin çatı kuruluşları olarak Türk Toplumları kurulmuş ise de, Kuzey Bavyera’da benzeri bir kurumum bugüne kadar yokluğu hissedilmiştir. TGMN, bu noksanı gidermeyi hedeflemektedir.

Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg adı altındaki kurumlaşma da, TGMN’nin oluşumunda teşvik edici bir faktör olmuştur. Çünkü bu kurum, bölgede yerleşik Türklerin tüm bölgenin refahı açısından en iyi uyum politikasının gerçekleşmesi amacıyla katılımlarını sağlayacak bir platform ve de ‘Steuerungskreis’ diye adlandırılan en üst seviyeli bir yönlendirme encümeni içermektedir.

TGMN'nin Hedefleri

Bölgesinde yerleşik ve Türk üyeli derneklerin çatı örgütünü oluşturan Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN), üyelerinin müşterek çıkarlarını kamuoyunda savunmayı başlıca görevi addeter.

Türk göçmen toplumunun hukuki, sosyal ve siyasi alanlarda Alman toplumuyla eşitliği ve bu iki toplumun birbirine uyumu, TGMN için çok ünemli bir hedeftir. Bu hedef, özellikle Türk kökenli gençlerin okul eğitimi ve meslek edinme alanlarında geçerlidir.

TGMN ayrıca, Türklerle Almanların birbirlerini doğru tanımaları ve algılamaları için yoğun çaba gösterir. Kuruluşun diğer önemli bir çalışma alanı da, Türk-Alman kültür ilişkilerinin gelişmesine özen göstermektir.       
Esas çizgimiz

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN), 12 Temmuz 2007 de Berlin’de toplanan Uyum Zirvesinde kamuoyuna açıklanan Milli Uyum Planı’nın şu esas çizgisini benimsemektedir:

„Göçmen örgütleri, göç bağlantılı kadınlar ve erkekler, çocuklar ve aileler ile yerli halk arasında köprüler oluşturmaktadır. Bu örgütler, kültür aracısı olarak göçmenlere kendilerinin uyum çabalarının zorunluluğunu anlatabilirler. Burada misal olarak lisan öğrenimi, sivil toplum etkinliklerine katkı, küçüklerin çocuk yuvası veya kindergartenlere erken yaşta gitmeleri ve ana-babaların okul eğitiminde aktif bir rol almaları gösterilebilir. Bu örgütler, göçmenlerin karşılaştıkları sorunları yerli topluma ve siyasetçilere izah edebilirler. Bu yüzden en doğru yol, Federal hükümetin, eyalet hükümetlerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, uyum programlarının planlama ve tatbiki safhasında göçmenlerin ve göçmen örgütlerinin katılımını sağlamalarıdır.“  (Die Bundesregierung, Forum Integration, Der Nationale Integrationsplan. Neue Wege – neue Chancen, Juli 2007, S. 13).

TGMN, bu esas çizgi çerçevesinde Türk toplumun uyum çabalarına destek amacıyla üyesi dernekler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri koordine edecek ve güçlendirecektir. Ayrıca, Nürnberg Metropol Bölgesindeki yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin uyum programlarının planlama ve uygulanması alanındaki çalışmaları desteklenecektir.